Page 4 - 13th TA Catalogue 16 Dec
P. 4

رثا هرامش      ک   رثا هرامش       د  رثا هرامش      فلا
                  16      نیسح ،یمظاک  28      نمهب ،هاوخداد 33     اضریلع ،هناتسآ
                  39      نیسح ،یمظاک  82      زورهب ،شراد 53      نیدیآ ،ولشادغآ
                  37      هعیلط ،نارماک 40    اضر ،یناشخرد  91      نیدیآ ،ولشادغآ
                  62      ارتیم ،نایواک 83    اضر ،یناشخرد  1      یلعنابرق ،یلجا
                  18      مارهش ،یمیرک 64    کینراگ ،نایپوکاهرد 46    دمحم ،ییاصحا
                  94      زیورپ ،یرتنل ک 7    اضرلادبع ،یگیبایرد 86    رایرهش ،یدمحا
                  14     سابع ،یمتسرایک           ر   25      اضریلع ،دبهپسا
                  29      نسحم ،ینایک 38     رفعج ،شخب حور 72     دمحا ،یرایدنفسا
                  19      اضر ،ناینایک           ز   43      جریا ،یردنکسا
                            گ   75     نیسح ،یدور هدنز 60     لکوت ،یلیعامسا
                  93     وکرام ،نایروگیرگ 45    دومحم ،یدور هدنز 66     هناورپ ،یدامتعا
                  10     شوی یرپ ،یجنگ           س   107     هناورپ ،یدامتعا
                             ل   71     بارهس ،یرهپس  74     ل ارصن ،یا هجفا
                  17      هدیرف ،ییاشل  41     یدهم ،یباحس  97     ل ارصن ،یا هجفا
                  99      هدیرف ،ییاشل  80     یدهم ،یباحس  26      لابیناه ،صاخلا
                             م   21     مساقلاوبا ،یدیعس 87     دمحا ،رظن نیما
                  4       اضر ،یفام  70     مساقلاوبا ،یدیعس 68    اضردیمح ،زردنا
                  69     یلیل ،یرتفد نیتم 11    نویامه ،یمیلس 50      رصان ،یسیوا
                  8      نیسح ،یبوجحم  103    دیشمج ،نایتاوامس          ب
                  65    بیبح دمحم ،یدمحم           ش   3       اضر ،زیگناب
                  90    نیدلا لل ج ،یلومشم 22   نیسح ،یرهاط هاش           پ
                  92      رهچونم ،ربتعم 6     لل ج ،یگنهابش 95       انوم ،داپ
                          ،

                  9      کاریس ناینوکلم 5      یلع ،یزاریش 54     نیشفا ،یمشاهریپ
                  56     اضردمحم ،هزنم           ص             ت
                             ن   89   میهاربا ،یرایتخا بحاص 102    هدیش ،یمات
                  35      ومیت ،یرصان 84    ناوضر ،هداز قداص 27      هزاژ ،ییابتابت
                  34     نیسحمل غ ،یمان 104     دیعس ،یقداص 51      هزاژ ،ییابتابت
                  61       یلع ،ییادن 105     زیبماک ،یربص 63      قداص ،یزیربت
                  88       میرک ،رصن  44      تجهب ،ردص  49    یلعدمحم ،هاج یقرت
                  100      داوج ،راهبون 76      تجهب ،ردص  85    یلعدمحم ،هاج یقرت
                  73      رهچونم ،یزاین 59    هرهاط ،یراط یدمص 79      زیورپ ،یلوانت
                             و             ع   96      زیورپ ،یلوانت
                  108    نسحم ،مدقم یریزو 32    دوعسم ،یهاشبرع 2      قداص ،نکفاریت
                  98       دمحا ،یلیکو 78    دوعسم ،یهاشبرع            ج
                  55     یدهم ،ییاکشیو 101     کمایس ،یمزع  48      تقادص ،یرابج
                             ه   13      رصان ،راصع  106   میهاربا دمحم ،یرفعج
                  57     دیمح ،داژن یداه          ف   31      یداه ،یلامج
                  58      ثرمویک ،اپراه 47      زانلگ ،یحتف           ح
                            ی   110    رینم ،ناییامرفنامرف 81   مساق ،هداز یجاح
                  20     نامرآ ،روپ بوقعی 24      اتیب ،یضایف 12     هروصنم ،ینیسح
                  67      رهچونم ،ییاتکی          ق   42      یدهم ،ینیسح
                  30      رواد ،یفسوی 77     رفولین ،داژن یرداق          خ
                  15      لداع ،یسنوی 36      روصنم ،زیردنق 52      دحاو ،نادکاخ
                                109     روصنم ،زیردنق 23      یلع ،یورسخ
   1   2   3   4   5   6   7   8   9