Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران - تیر 1396

56   حسین کاظمی (1375-1303)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : ترکیب بندی

امضاء: (کاظمی-ح 2536) (پایین وسط)
یونولیت، رنگ روغن و جسو روی تخته سه لا
سانتیمتر 100×130
تاریخ اثر: 1356
-این اثر در کتاب به باغ همسفران(ص 51 ) به کوشش یعقوب امدادیان و رویین پاکباز چاپ و نشر نظر (1379)به چاپ رسیده است.
-اثر حاضر در سال 1389 در نمایشگاه (بر یادماندگان) موزه هنرهای معاصر تهران ارایه شده است.

برآورد قیمت

5,000-3,500 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 4,000,000,000 ریال

درباره اثر

نقاشی پیش رو از آثار بدیع و شاخص حسین کاظمی، از مجموعه نقاش یهای
گل و سنگ است. کاظمی به واسطه کنکاش در عرفان برآمده از تفکر ایرانی، در
عین تسلط به مبانی هنر مدرن، توانست آثاری را خلق کند که منحصربه فرد،
تحسی نبرانگیز و پر رمز و رازند. آثار او از نوعی نمادپردازی عرفانی بهره
م یبرند. دلبستگی به طبیعت، شاکله اصلی اندیشه کاظمی است که تا مرز
انتزاع پیش م یرود. نقاشی های کاظمی سیر تحولی از هنر فیگوراتیو تا
نقاشی های کاملاً تجریدی را پیموده و در این مسیر، به تدریج ب یپیرایه تر،
نا بتر و خالص تر شده اند. سکوت و تأمل نقاش که در رفتار و منش او نیز
وجود داشت، در راه سلوک ذهن، شکفته م یشود، تکامل می یابد و در
نهایت پرده نقاشی را رقم م یزند.
هنر کاظمی، خالی از هر پرگویی، اضافات تزیینی و پیرای هبندی است. بوم
روشن با چند فرم خلاصه شده، بیانگر تمامی آن چیزی است که نقاش سودای
آن را در سر دارد. در اثر بافت خشن میانه بوم در تضاد با زمینه وسیع تخت و
نرم اثر با استفاده از رنگمای ههای آبی و بنفش کامل م یشود. شاخصه بعدی در
نقاشی کاظمی، زمان است. بو مهای وی تجسمی از زمانِ ب یزمان و لامکان در
سپیده دم پیدایش است. زمینه اثر، به رنگ آبی روشن، گویای عالم نخستینی
است که نقش هستی به نرمی بر آن م ینشیند. استفاده جسورانه از بافت در
این تابلو نشانگر غوغای درون است. بازی هوشمندانه سطوح پربافت با رنگ
روشن در اثر وی همچون اثر حاضر گویای چیر هدستی نقاش است. خطوط
محکم و جسورانه آبی بر پایین تابلو، م یتواند نمادی از رویش باشد.
نقاش یهای انتزاعی کاظمی، شناخت هشد هترین آثار و شناسنامه کاری این
هنرمند نام آشنا در عرص ههای جهانی است و همین امر تابلوی پیش رو را از
اهمیتی دوچندان برخوردار م یکند. حسین کاظمی که برنده مدال طلای اولین
و دومین بینال تهران است، در طول عمر خود آثاری ارزشمند و با اهمیت خلق
کرد که امروزه زین تبخش موز ههای داخل و خارج از کشورند.