Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Filter by Categories
آذر 1402
بهمن 1402
تصویری
تیر 1396
تیر 1397
تیر 1398
تیر 1401
تیر 1402
خبر و رسانه
دی 1395
دی 1396
دی 1397
دی 1398
دی 1399
دی 1400
حراج هنر کلاسیک و مدرن ایران - تیر 1396

45   جعفر روحبخش (1375-1319)

فهرست آثار

اطلاعات اثر

عنوان اثر : بدون عنوان

امضاء: (روحبخش 1365 ) (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
سانتیمتر 100×70
تاریخ اثر: 1365

برآورد قیمت

2,000-1,500 میلیون ریال

قیمت فروش

قیمت فروش : 1,700,000,000 ریال

درباره اثر

آثار جعفر روحبخش را باید با فضای رمزآمیز و شاعران های دریافت
که روح هنر ایرانی در آن حرف اول را م یزند. او از آن دسته
مدرنیس تهای ایرانی است که با شوقی سرشار از انتزاع، جهان
زیسته خود را به تصویر م یکشد. اثر پی شرو، همچون بسیاری از
آثار روحبخش، به روایتی تصویری از تاریخ و فرهنگ ایران بدل
گشته است.
نقاشی پیش رو از آثار شاخص جعفر روحبخش است که در ترکیبی
نیم هانتزاعی و با بهر هگیری از امکانات نقشمای ههای سنتی به ویژه
پرنده توانسته به بیان عمق احساسات هنرمندانه خود بپردازد.
روحبخش که عمری دلبسته هنر شرق و نقشمای ههای ایرانی بود،
در این نقاشی از رن گها و نقوشی بهره گرفته که یادآور نقش و
نگار قال یها و گ لومر غهای قدیمی و سنتی است. گستره بوم با طیف
رن گهای گرم، نشان از شناخت دقیق هنرمند از هنرهای سنتی ایران
و همچنین هنر انتزاعی غربی دارد.
مه مترین دستاورد هنری روحبخش، نا بگرایی در فرم و رسیدن به
زبان شخصی در هنر انتزاعی و ساخت فضاهایی پرابهام و رمزآلود
است. خ طهای پرجنب و جوش، با انبوهی از انرژی، هرلحظه از شکلی
به شکلی در م یآیند و وجهی از بودن در کنار نبودن را شکل م یدهند.
این اثر، نمونه تمام عیاری است از آثار شاخص روحبخش است. او
گستر های منظم، زیبا و انتزاعی را برای چشمان مخاطب گسترده تا لختی
بر آن آرام گیرد و آرامشی را در جهان پرآشوب امروز تجربه کند.