هفتمین حراج تهران - تیر 1396 هفتمین حراج تهران
1

عباس کیارستمی

بدون عنوان از مجموعه سفیدبرفی
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
2

منوچهر نیازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
3

ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
4

عبدالرضا دریابیگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
5

حسین محجوبی

دنیای محجوبی
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
7

داوود امدادیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
8

منوچهر یکتایی

طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
9

مهدی ویشکایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
10

منوچهر معتبر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
11

هوشنگ پزشک نیا

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
12

احمد اسفندیاری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
15

آیدین آغداشلو

معمای شماره 16
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
16

ژازه تباتبایی

بدون عنوان از مجموعه صدا و سکوت آهن
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
17

ناصر اویسی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
18

مهدی ویشکایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
19

بهمن محصص

شخصیت
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
20

کوروش شیشه گران

درون، بیرون
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
21

محمد احصایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
22

نصرالله افجه ای

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
23

رضا مافی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
24

شارل حسین زنده رودی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
25

مسعود عربشاهی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
27

مارکو گریگوریان

دو جریب زمین (پوزیتیو- نگاتیو)
قیمت نهایی فروش : 250,000,000 تومان
28

ناصر عصار

ترکیب بندی صورتی
قیمت نهایی فروش : 240,000,000 تومان
29

سهراب سپهری

بدون عنوان از مجموعه تنه درختان
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان
30

سیاوش کسرایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
31

آقا بالا

شمس العماره
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
32

محمد غفاری

اردوگاه همایونی
قیمت نهایی فروش : 1,150,000,000 تومان
33

علی محمد حیدریان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
34

حسین شیخ

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 36,000,000 تومان
35

حسین ارژنگی

تک چهره محمدحسن میرزا، آخرین ولیعهد قاجار
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
36

علی اکبر صنعتی

تک چهره محمود جم
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
37

حسین طاهرزاده بهزاد تبریزی

ساحه چوگانبازی در حضور شاپور دوم شهریار ساسانی
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
38

محمدعلی زاویه

شکارگاه
قیمت نهایی فروش : 90,000,000 تومان
39

جواد رستم شیرازی

بدون عنوان
برآورد قیمت : 800-600 میلیون ریال
40

محمود فرشچیان

بهار طرب انگیز
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
41

میرزا آقا امامی

بزم سیاووش و سودابه
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
42

حسین خطایی

کشتی نوح
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
43

مجید مهرگان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
44

پرویز تناولی

شاعر و قفس
قیمت نهایی فروش : 2,500,000,000 تومان
45

جعفر روحبخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
46

هادی هزاوه ای

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 42,000,000 تومان
47

توکل اسماعیلی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
48

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
49

رضا مافی

مرغ بسم الله
قیمت نهایی فروش : 250,000,000 تومان
50

محمد احصایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
51

کوروش شیشه گران

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
52

بهجت صدر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 260,000,000 تومان
53

سونیا بالاسانیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
54

غلامحسین نامی

مبارزه با بی سوادی
قیمت نهایی فروش : 180,000,000 تومان
55

ناصر عصار

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
56

حسین کاظمی

ترکیب بندی
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
57

لیلی متین دفتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
58

منوچهر یکتایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,100,000,000 تومان
59

سیراک ملکونیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
60

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 3,100,000,000 تومان
61

محسن وزیری مقدم

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
62

جعفر روح بخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 70,000,000 تومان
63

بهجت صدر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
64

مسعود عربشاهی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 190,000,000 تومان
65

مهدی سحابی

بدون عنوان از مجموعه ستون ها
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
67

شارل حسین زنده رودی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
68

پرویز تناولی

از مجموعه هیچ روی صندلی
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
69

احمد اسفندیاری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
70

گارنیک در هاکوپیان

طبیعت بی جان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
71

منصور قندریز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 420,000,000 تومان
72

بهمن محصص

عقاب نابینا
قیمت نهایی فروش : 1,200,000,000 تومان