یازدهمین حراج تهران - تیر 1398 یازدهمین حراج تهران
1

جمشید سماواتیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 40,000,000 تومان
2

گارنیک در هاکوپیان

طبیعت بیجان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
3

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
4

جعفر روح‌بخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
5

صادق تبریزی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 440,000,000 تومان
6

ناصر اویسی

سواران را چه شد؟
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
7

منوچهر نیازی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
8

عبدالرضا دریابیگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 280,000,000 تومان
9

لیلی متین‌دفتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 340,000,000 تومان
11

محمود جوادی پور

گل‌های کوکب
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
12

ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
13

احمد وثوق احمدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
14

فریده لاشایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
15

سیراک ملکونیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 380,000,000 تومان
16

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,000,000,000 تومان
17

ابراهیم فرجی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
18

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
19

هوشنگ پزشک‌نیا

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
20

بهمن دادخواه

خانواده از مجموعه گروگان‌ها
قیمت نهایی فروش : 700,000,000 تومان
21

جواد حمیدی

کودکان و اسب های سفالی
قیمت نهایی فروش : 120,000,000 تومان
22

حسین کاظمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
23

محمود زنگنه

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 65,000,000 تومان
24

پرویز کلانتری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 460,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
26

حسین محجوبی

بهار در کوهین
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
27

ناصر عصار

غروب
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
28

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,200,000,000 تومان
29

بهمن محصص

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 550,000,000 تومان
30

ابوالقاسم سعیدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
31

پرویز تناولی

سر شاعر
قیمت نهایی فروش : 3,200,000,000 تومان
32

مسعود عربشاهی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 600,000,000 تومان
33

صداقت جباری

ستایش کن خداوندی که او بالاترین است
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
34

رضا مافی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
35

محمد احصایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 850,000,000 تومان
36

نصرالله افجهای

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 500,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 750,000,000 تومان
38

صادق تبریزی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
39

حسن زرین‌قلم

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 360,000,000 تومان
40

محمد حسین مصورالملکی

میدان نقش جهان اصفهان
قیمت نهایی فروش : 220,000,000 تومان
41

علی‌اکبر مزین‌الدوله

تکچهره میرزا عبدالوهاب خواجه نوری (نظام‌الملک)
قیمت نهایی فروش : 160,000,000 تومان
42

عباس کاتوزیان

تکچهره حسین بهزاد
قیمت نهایی فروش : 150,000,000 تومان
43

علی اصغر پتگر

پیکنیک
قیمت نهایی فروش : 170,000,000 تومان
44

عباس رسام ارژنگی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 80,000,000 تومان
45

محمد حبیب محمدی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 60,000,000 تومان
46

یرواند نهاپتیان

بازار پارچه فروشان
قیمت نهایی فروش : 95,000,000 تومان
47

سمبات در کیورقیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 85,000,000 تومان
48

میشا شهبازیان

امامزاده جعفر، ورامین
قیمت نهایی فروش : 44,000,000 تومان
49

محسن سهیلی

چشم انداز شمال ایران
قیمت نهایی فروش : 55,000,000 تومان
50

کیخسرو خروش

بدون عنوان
برآورد قیمت : 3,000 - 2,000 میلیون ریال
51

عیسی بهادری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 130,000,000 تومان
52

حسنعلی وزیری

مسجد امام اصفهان
قیمت نهایی فروش : 100,000,000 تومان
53

محمود فرشچیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,000,000,000 تومان
54

احمد اسفندیاری

پرسپولیس
قیمت نهایی فروش : 110,000,000 تومان
55

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 2,100,000,000 تومان
58

منصوره حسینی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
59

حسین کاظمی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 800,000,000 تومان
60

بهجت صدر

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 1,500,000,000 تومان
61

سیراک ملکونیان

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
62

سهراب سپهری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 2,000,000,000 تومان
63

آیدین آغداشلو

انهدام کیهانی
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
64

ژازه تباتبایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 380,000,000 تومان
65

علیرضا اسپهبد

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 460,000,000 تومان
66

مهدی ویشکایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 320,000,000 تومان
67

فریده لاشایی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 400,000,000 تومان
68

علیرضا دریابیگی

آرامش در کویر
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
69

پروانه اعتمادی

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 3,000,000,000 تومان
71

جعفر روح‌بخش

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 200,000,000 تومان
72

احمد اسفندیاری

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 75,000,000 تومان
73

بهمن نیکو

بدون عنوان
برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال
74

هوشنگ پزشک‌نیا

بدون عنوان
برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال
75

رضا مافی

بدون عنوان
برآورد قیمت : 16,000 - 12,000 میلیون ریال
76

محمد احصایی

در پاش فتاده ام به زاری/ آیا بود آن‌که دست گیرد
قیمت نهایی فروش : 1,500,000,000 تومان
77

منصور قندریز

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 300,000,000 تومان
قیمت نهایی فروش : 1,600,000,000 تومان
79

محسن وزیری‌مقدم

بدون عنوان
قیمت نهایی فروش : 580,000,000 تومان
80

حسین زنده‌رودی

سین+لام
قیمت نهایی فروش : 2,000,000,000 تومان