Page 5 - Tehran Auction-jan2020
P. 5

یرنه راثآ شورف و دیرخ یمومع طیارش ؛نارهت جارح       یبایتــسد یارــب یــشلات و یرــنه یاــه شنیرفآ هــب هدــنیازف قــیلاع هــب خــساپ رد یــلم تــسا یراکــتبا نارــهت جارــح
       ،دادــیور نــیا ناگدــننکرازگرب .نــئمطم و بوــلطم یطیارــش رد نارــیا رــصاعم و نردــم رــنه راــثآ نیرت صخاــش هــب
       هــتخیهرف ناقاتــشم یارــب یرــنه راــثآ هتــسیاش هــیارا رد تلایهــست و تاــیبرجت نــیرتهب زا یرــیگ هرهب هــب مــمصم
       و ظــفح رد یندوتــس یــشقن هــک یــناراد هعومجم و نادــنمرنه هــب لااو تاــمارتحا مــیدقت اــب کــنیا .دنتــسه نآ
       :دوــش یم ملاــعا رــیز حرــش هــب جارــح نــیا یــمومع طیارــش ،دــننک یم اــفیا ناــیناریا یرــنه و یــگنهرف ثارــیم هعاــشا


                :تــفای دــهاوخ شــیازفا رــیز بــیترت  بــسح رــب و اــه نآ یــفیک شزرا یاــنبم رــب یرــنه راــثآ .1
                               ،جارــح ناگدــننکرازگرب طــسوت ،ناــیضاقتم یدــنم هقلاع
        .شیازفا ناموت نویلیم کی راب ره ناموت نویلیم 20 غلبم ات
                               رد رــثا بــحاص اــب قــفاوت دروــم هــیاپ تــمیق ساــسا رــب و باــختنا
        .شیازفا ناموت نویلیم ود راب ره ناموت نویلیم 50 ات 20 زا    رد زور 3 تدــم هــب هدــش باختنا راــثآ .دــش دــهاوخ هــیارا جارــح
       .شیازفا ناموت نویلیم جنپ راب ره ناموت نویلیم 100 ات 50 زا    رد و هدوــب نادــنم هقلاع هدهاــشم ضرــعم رد یدازآ نایــسراپ لــته
                               .دــش دــهاوخ هتــشاذگ جارــح هــب یمــسارم یــط مراــهچ زور رــصع
       ناــموت نوــیلیم هد راــب رــه ناــموت نوــیلیم 200 اــت 100 غــلبم زا
                         .شــیازفا  یــیاهن مــقر یاــنبم رــب و دازآ هدــیازم کــی رد راــثآ تــمیق .2
                               رــب نوزــفا یــغلبم چــیه و هدــش نــییعت جارــح رد هدروــخ شکچ
       نوــیلیم تــسیب راــب رــه ناــموت نوــیلیم 500 اــت 200 غــلبم زا    هرامــش بــیترت هــب راــثآ شورــف .دــش دــهاوخن هــبلاطم رادــیرخ زا نآ
                      .شــیازفا ناــموت    .درــیذپ یم تروــص هاگــشیامن گوــلاتاک رد اــه نآ

       هاــجنپ راــب رــه ناــموت دراــیلیم کــی اــت نوــیلیم 500 غــلبم زا    هدــیازم هرامــش و ماــن تبث شیپاــشیپ هــک یــنایضاقتم اــهنت .3
                   .شــیازفا ناــموت نوــیلیم  .دنــشاب یم جارــح رد تکرــش هــب زاــجم ،دــنا هدرک تــفایرد
       ناــموت نوــیلیم دــص راــب رــه لااــب هــب ناــموت دراــیلیم کــی غــلبم زا    نــکیل ،درادــن دوــجو یــتیدودحم دادــعت رــظن زا راــثآ دــیرخ یارــب
                         .شیازفا   .تــسین نآ هدــیازم رد تکرــش هــب زاــجم رــثا بــحاص اــی هدنــشورف
       هــب ار دروآرــب زا رــتمک یــمقر رــثا بــحاص تــقفاوم اــب رازــگ جارح .7  اــهنت و هدوــبن رــثا کــلام اــی بــحاص ،جارــح نــیا رد رازــگ جارح .4
       شورــف هــب زاــجم و درــک دــهاوخ نــییعت شورــف هــیاپ اــی ورزر ناوــنع  هــنوگ چیه و دــیامن یم مادــقا نآ شورــف یارــب رــثا هدنــشورف فرــط زا
       رد .دــشاب یم نآ زا رــتلااب و غــلبم نــیا رد رــثا بــحاص فرــط زا رــثا  .درــیذپ یمن تروــص یو هــب رــثا صوــصخ رد یــتیکلام لاــقتنا
                                     ً
       زا رــثا شورــف هــب زاــجم رازــگ جارح ،ورزر مــقر نــییعت مدــع تروــص  یزاــس هدامآ تــباب اــفرص رازــگ جارح )لــمعلا قح( هــمحزلا قح
       .تــسا نآ زا رــتلااب و هــنیمک دروآ رــب تــمیق هــب رــثا بــحاص فرــط  یارــجا تلایهــست ندوــمن مــهارف و نآ یرازــگرب و جارــح طیارــش
                                             .تــسا هــلماعم نــیا
       ناــیاپ و هدروــخ شکچ ،داهنــشیپ نــیرتلااب یور هدــیازم .8
       رد رــثا یرادــیرخ هــب دــهعتم یــیاهن هدنهد داهنــشیپ .درــیذپ یم :تسا ریذپ ناکما لیذ تروص هس هب جارح زا راثآ دیرخ .5
       تــخادرپ مدــع اــی فاکنتــسا تروــص رد و تــسا تــمیق نــیا  دــیرخ مرــف لــیمکت و ماــن تبث اــب دــناوت یم رادــیرخ )فــلا
       هــب هدراو ناــیز و ررــض هــنوگره تیلوئــسم ،ررــقم دــعوم رد رــثا هــجو  .دــنک تکرــش جارــح رد تکراــشم اــب یروــضح
                 ً
           .دــنک یم لــبقت اــسار ار رازــگ جارح و رــثا بــحاص
                               دــیرخ مرــف لــیمکت و ماــن تبث اــب دــناوت یم رادــیرخ )ب
       رــثکادح ار هدــش یرادیرخ غــلبم تــسا فــظوم رادــیرخ .9  تکرــش نآ رد ،جارــح ماگــنه یــنفلت طاــبترا اــب یروــضحریغ
       رــثا بــحاص زا تــباین هــب رازــگ جارح هــب جارــح زا ســپ هــتفه ود        .دــنک
             ً
       رادــیرخ دوــخ طــسوت اصخــش دــیاب تــخادرپ نــیا .دــنک تــخادرپ
       راــثآ .درــیذپ ماــجنا نارــهت رــنه جارــح هــسسوم باــسح هــجو رد  ،یــتلاکو دــیرخ مرــف لــیمکت و ماــن تبث اــب دــناوت یم رادــیرخ )ج
       رد نآ هــجو تــفایرد زا ســپ هــتفه کــی رــثکادح هدــش یرادیرخ  هدــیازم رد یو رــظن دروــم مــقر فقــس اــت دــهد تــلاکو رازــگ جارح هــب
       .دــش دــهاوخ لــیوحت نارــیا زا جراــخ رد دــعب هــتفه ود و نارــیا      .دــنک تکرــش
                               .تــسا هدــش نــییعت هنیــشیب و هــنیمک دروآرــب ود ،رــثا رــه یارــب .6
                                               ً
                               هــب و هدــش زاــغآ هــنیمک دروآرــب زا رــت نییاپ یــمقر زا لاوــمعم هدــیازم
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10