Page 7 - Tehran Auction-jan2020
P. 7

همدقم
                   ٓ
          و دــقن عــبانم رد هــک یزــیچ نا اــب تواــفتم تــسا یرــیبعت رــنه تــکرام رد ندوــب رــصاعم
                 ٓ
          دــیدج یاــه هرهچ راــثا رــصاعم رــنه رــیبعت نــیا رد .درــیگ یم رارــق هراــشا دروــم رــنه خــیرات
          زا روــبع ددــصرد هــک نیــشیپ لــسن نادــنمرنه زــین و یرــنه هــنحص رد هدــش حرــطم
          یــیاهدرکیور اــب روــبع نــیا نارــیا رد .درــیگ یمربرد ار دــنا هدوب یتــسینردم یاــه تفایهر
          و یــموب یاه هیامــشقن یرــیگراک هب ،یرــگراگن یتنــس یاه هویــش هــب شــیارگ نوــچمه
                           ٓ
          نردــم رــنه یاه هویــش رــبارب رد وــیتاروگیف اــی کــیمداکا یــشاقن هــب هــجوت و یــبهذم
                               ٓ
                       .تــسا هدوــب هارــمه هرتــسبا یــشاقن نوــچمه
                        ٓ
          ثــیح زا هــک نارــیا رــصاعم رــنه یاــه شنیرفا زا تــسا یــبختنم ور شــیپ هــعومجم
          ندوــب رــصاعم .دــنا هدز مــقر ار نردــم رــنه اــب تواــفتم یا هــبرجت یرــنه راتخاــس و موــهفم
                            ٔ
                        ٓ
                                   ٓ
          موــهفم اــب تواــفتم یــقلت هــب مــه و تــساه نا ندوــب رــخاتم موــهفم هــب مــه راــثا نــیا
            ٓ
          رد راــثا نــیا زا یــخرب .دراد هراــشا یتــسینردم تسپ رــصانع درــبراک و رــنه یتــسینردم
          .دــندرگ یمزاب هتــشذگ هــب نرــق مــین اــت زــین یرامــش و دنا هدــش قــلخ رــیخا هــهد کــی
                    ٓ
          یــلم رــنه و یــموب هــبرجت زا هدــمارب ییاه هیامــشقن و یتنــس یرــصانع دراوــم نــیا رد
                              ٓ
          هــیلوا جوــم کــی مــه دیاــش و یــناریا مــسینردم یــعون اــت هــتخیمارد یتــسینردم هاگــن اــب
                    .دوــش رادــیدپ موــب و زرــم نــیا رــنه رد ،مــسینردم تسپ
          ار شــیوخ یرــنه ریــسم ،ادــتبا ناــمه زا نارــیا یارــگون رــنه ناماگــشیپ زا یــخرب
          نادــنمرنه .دــنتفرگ شــیپ رد قــلطم عازــتنا و باــن مــسینردم هــب لــین یاتــسار رد
          ،ردــص تــجهب ،راــصع رــصان ،یــمظاک نیــسح ،یرهپــس بارهــس نوــچ یــمهم
          و یدیعــس مــساقلاوبا ،ناــینوکلم کاریــس ،یهاــشبرع دوعــسم ،مدــقم یریزو نــسحم
                     ٓ
          هاگــشیامن نــیا عوــضوم رد ناــشراثا و ماــن اذــل و دــنا هدوب هرــمز نــیا رد یــمان نیــسحملاغ
          ار نردــم رــنه دــعاوق اــب تواــفتم یــیاهراکهار زــین رــگید یــهورگ اــما ،دــنریگ یمن یاــج
                                ٓ
          یتــسینردم هــبرجت زا جراــخ دــناوت یم زورــما هــک دــنا هدرک قــلخ یراــثا و هدرــک لاــبند
             ٓ
          نــیا اــب .دــیارد شــیامن هــب نردماــسپ و رــصاعم رــنه یــلک ناوــنع لــیذ رد و نارــیا رــنه رد
                     ٓ
          یاــه هبرجت هــک درــیگ یمربرد ار یراــثا رــضاح هــعومجم ،ندوــب رــصاعم زا رــیگارف فــیرعت
           .دراذــگ یم شــیامن هــب ار رــنه رد یتــسینردم درــکیور اــب تواــفتم نیــشیپ و نــیون
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12