Page 7 - TA16_Site
P. 7

هدنشورف ای و رادیرخ مان نینچمه و هتفر شورف هب راثآ ییاهن تمیق صوصخ رد هک تسا راتخم رازگ جارح .13.1 :جارح رد تکرش یاه شور .10
       رازگ جارح ًابتک رثا هدنشورف ای رادیرخ هکنآ رگم دیامن یناسر علاطا یرگید روظنم ره ای و تاغیلبت تهج رثا :تسا ریذپ ناکما لیذ تروص هس هب جارح مسارم رد تکرش .10.1
       هب یرگید قیرط ره زا هدام نیا رد جردنم تاعلاطا هک یتروص رد تسا رکذ هب مزلا .دنیامن عنم رما نیا زا ار  .دنک تکرش جارح رد تکراشم اب یروضح دیرخ مرف لیمکت و مان تبث اب دناوت یم رادیرخ )فلا
       ًاتعیبط رازگ جارح ،دنک ادیپ رشن )جارح رد ناگدننک تکرش ریاس قیرط زا لاثم یارب( رازگ جارح فرط زا زج .دنک تکرش نآ رد ،جارح ماگنه ینفلت طابترا اب یروضحریغ دیرخ مرف لیمکت و مان تبث اب دناوت یم رادیرخ )ب
                           .دوب دهاوخن لوئسم .دنک تکرش هدیازم رد شرظن دروم مقر فقس ات دهد تلاکو رازگ جارح هب ،یتلاکو دیرخ مرف لیمکت و مان تبث اب دناوت یم رادیرخ )ج
       قیرط زا و یرادرب ملیف ،جارح تملاس و تینما ظفح تهج جارح یرازگرب لحارم هیلک زا دناوت یم رازگ جارح .13.2  هدش زاغآ هنیمک دروآرب زا رت نییاپ یمقر زا ًلاومعم هدیازم .تسا هدش نییعت هنیشیب و هنیمک دروآرب ود ،رثا ره یارب .10.2
       ددرگ طبض یو توص و ریوصت دهاوخن یضاقتم هک یتروص رد .دیامن یریوصت و یتوص طبض هتسبرادم یاه نیبرود :تفای دهاوخ شیازفا ریز بیترت هب و
       و یرواد و ییاضق عجارم هیلک رد ادص و ملیف نیا .دیامن تکرش جارح رد 10 هدام رد جردنم یروضح ریغ قرط زا دناوت یم .شیازفا ناموت نویلیم جنپ راب ره ناموت نویلیم 50 غلبم ات )فلا
                      .دراد یتابثا شزرا ،لیلد کی ناونع هب ،هریغ  .شیازفا ناموت نویلیم هد راب ره ناموت نویلیم 200 ات 50 زا )ب
                           :طیارش ریاس .14         .شیازفا ناموت نویلیم تسیب راب ره ناموت نویلیم 500 ات 200 زا )پ
       ،دشاب یمن جارح رد هدش هیارا راثآ کلام ًائزج هچ و ًلاک هچ ،هدش دیکات نادب 7 هدام رد هک روطنامه رازگ جارح هک اجنآ زا .شیازفا ناموت نویلیم هاجنپ راب ره ناموت درایلیم 1 ات نویلیم 500 غلبم زا )ت
       لاقتنا و لقن هب طوبرم هک یرگید ینوناق تاروسک هنوگ ره و ضراوع ،تایلام تخادرپ رد یدهعت و تیلوئسم هنوگ چیه .شیازفا ناموت نویلیم دص راب ره ناموت درایلیم 4 ات 1 غلبم زا )ث
       ینوناق تاروسک ریاس و تایلام ،ینوناق ضراوع هنوگره تخادرپ هفیظو .دشاب یمن هدوب اهنآ شورف و دیرخ و راثآ تیکلام .شیازفا ناموت نویلیم تسیود راب ره لااب هب ناموت درایلیم 4 غلبم زا )ح
       رازگ جارح و هدوب نآ هدنشورف ای و رادیرخ هدهع رب ،رثا شورف ای دیرخ زا یشان هطوبرم تاررقم و نیناوق ساسا رب :تخادرپ مدع یارجا تنامض و تخادرپ هوحن .11
                        .درادن صوصخ نیا رد یتیلوئسم  و جارح یرازگرب زا سپ زور هدزناپ تدم فرظ رثکادح ار هدش یرادیرخ رثا غلبم لک تسا فظوم رادیرخ .11.1
       رثا کلام ،لقن و لمح تارطخ لابق رد راثآ یا همیب ششوپ و لقن و لمح ،یرادهگن یاه هنیزه نیمأت روظنم هب .14.1  دیاب تخادرپ نیا .دنک تخادرپ دشاب یم رثا کلام هدنیامن هک ،رازگ جارح هب جارح یمومع طیارش قبط رثا دیرخ
          .دیامن تخادرپ روبزم یاه هنیزه و همیب قح تباب ار رثا شورف ییاهن مقر دصرد ود لداعم تسا فظوم 315-باسح هرامش هب( نارهت رنه جارح هسسوم باسح هجو رد یو یصخش باسح زا و رادیرخ طسوت ًاصخش
       شورف مدع تروص رد .دنک مادقا رثا باق باختنا ای ضیوعت هب تبسن دوخ دید حلاص اب دناوت یم رازگ جارح .14.2  تدم یط ار هلماعم نمث رادیرخ هک یتروص رد .دریذپ ماجنا )گنهرف نادیم هبعش داگراساپ کناب دزن 8100-130504891
       باق ای تمرم لیبق زا رگید یلامتحا یاه هنیزه زین و 14 هدام عوضوم یاه هنیزه تخادرپ هب فظوم رثا کلام ،رثا  هب ار هدش ریخات نآ تخادرپ رد هک یغلبمزا )1 %( دصرد کی لداعم هنازور تسا فلکم ،دیامنن تخادرپ رازگ جارح هب روبزم
                             .دوب دهاوخ      .دیامن تخادرپ رازگ جارح باسح هب ،دادرارق لک غلبم رب هولاع ،هیدات ریخات تراسخ ناونع
                          :تافلاتخا لصف و لح .15  لحم رد ناریا رد ، هیدات ریخات تراسخ و هلماعم نمث لماک تفایرد زا سپ هتفه کی فرظ رثکادح هدش یرادیرخ راثآ .11.2
       ای و نآ زا یشان یواعد و قیرط نیا زا یرنه راثآ شورف و دیرخ هنوگره و جارح یمومع طیارش زا یشان تافلاتخا هیلک .دش دهاوخ لیوحت نارهت جارح رتفد
       هب هرفن هس یرواد تایه هب ییاهن لصف و لح تهج نآ ارجا ای ریسفت ،ضقن ،خسف ،رابتعا ،داقعنا ،دوجو هلمج زا نآ هب عجار  رادیرخ ددرگ دراو رثا کلام ای و رازگ جارح هب یتاراسخ ررقم دعوم رد نمث تخادرپ مدع هطساو هب هک یتروص رد .11.3
             .دشاب یم ارجلاا مزلا و عابتلاا مزلا نیفرط یارب ،یعطق هرداص یرواد یار و عاجرا لیذ بیترت  رایعم .دشاب یم 11.1 هدام رد ررقم هیدات ریخات تراسخ غلبم رب هولاع هدراو یاه نایز و ررض ناربج لوئسم فکنتسم
       فرط هب ار یرواد هب عاجرا تساوخرد همانراهظا قیرط زا دناوت یم نیفرط زا کی ره فلاتخا هنوگره زورب تروص رد .15.1 .هنیمک تمیق هن ،دشاب یم رثا هدروخ شکچ ییاهن تمیق هدراو تاراسخ ناربج
       زا دشاب یم یناریا تیعبات یاراد هک ار دوخ یصاصتخا رواد زور هد تلهم فرظ تسا فلکم لباقم فرط .دیامن ملاعا رگید  هدنیامن ناونعب( رازگ جارح ،دیامنن هلماعم نمث لماک تخادرپ هب مادقا 11 هدام رد روکذم تلهم فرظ رادیرخ هک یتروص رد .11.4
       10 تلهم فرظ نیفرط یصاصتخا رواد ود .دیامن یفرعم دوخ یصاصتخا رواد یلوبق همان هارمه هب همانراهظا قیرط  و هبناج کی تروص هب ار عیب ،نمث تخادرپ یارب 11 هدام رد هدش نییعت تلهم نایاپ خیرات زا لاس کی فرظ دناوت یم )رثا کلام
       هاگداد قیرط زا موس رواد ،موس رواد نییعت رد قفاوت لوصح مدع تروص رد .دنیامن یم نییعت ار موس رواد زور  سپ رازگ جارح تسا یهیدب .دیامن خسف ،مان تبث مرف رد رادیرخ بناج زا یملاعا یاه لیمیا سردآ هب یبتک ملاعا قیرط زا ًافرص
                           .ددرگ یم نییعت حلاص  تروص رد .درادن رادیرخ هب رثا لیوحت هب تبسن یدهعت هنوگ چیه رادیرخ هب یبتک ملاعا و 11 هدام رد روبزم تدم تشذگ زا
       رواد ،15.1 هدام رد ررقم نامز تدم رد یصاصتخا رواد یلوبق همان هارمه هب رواد یفرعم مدع تروص رد .15.2  دصرد تسیب لداعم یغلبم تخادرپ هب فظوم رادیرخ دادرارق زا لقتسم یقفاوت ناونعب ،دنب نیا رد جردنم خسف قح لامعا
       رودص هب مادقا لقتسم و یدارفنا تروص هب و هدش یقلت نیفرطلا یضرم رواد ناونع هب رگید فرط بناج زا یملاعا  تیلوئسم عفار ،رازگ جارح بناج زا روبزم خسف قح لامعا مدع .دشاب یم تراسخ ناونع هبرثا کلام هب هلماعم نمث )20%(
                             .دیامن یم یار  عنام ،رازگ جارح بناج زا روبزم خسف قح لامعا مدع( .دشاب یمن 11.1 هدام رد ررقم هیدات ریخات تراسخ تخادرپ هب رادیرخ
       هب یگدیسر هب فظوم ،موس رواد یلوبق تفایرد خیرات زا )زور یس( هام کی تلهم فرظ یرواد تایه .15.3 ).دشاب یمن رادیرخ زا 11.1 هدام رد ررقم هیدات ریخات تراسخ تفایرد
       دحاو رواد .15.2 هدام قفو هک یتروص رد .دشاب یم روبزم تدم یط یار رودص هب فلکم و هدوب فلاتخا عوضوم :رازگ جارح )لمعلا قح( همحزلا قح .12
       هزور هد تلهم یاضقنا خیرات زا یرواد عورش نامز ،دشاب فلاتخا عوضوم رد یگدیسر هب فظوم نیفرطلا یضرم  رازگ جارح )لمعلا قح( همحزلا قح تخادرپ هب فظوم ،جارح مسارم یرازگرب زین و رثا شورف و یفرعم هنیزه تباب رثا کلام
                         .دشاب یم .15.1 هدام رد ررقم :دش دهاوخ تخادرپ رثا کلام هب یقبام و رسک رثا شورف دمآرد زا غلبم نیا هک تسا ریز حرش هب
       حلاص هاگداد اب نوناق قفو یرواد یار یارجا .دشاب یم عابتلاا مزلا یوعد نیفرط یارب و یوعد عطاق هرداص یار .15.4 .ییاهن هدروخ شکچ مقر دص رد 20 لداعم ناموت نویلیم 500 غلبم ات شورف یارب .12.1
                        .دشاب یم یوعد لصا هب یگدیسر هب .ییاهن هدروخ شکچ مقر دصرد 18 لداعم ناموت درایلیم 2 غلبم ات نویلیم 500 زا شیب شورف یارب .12.2
       هدام رد ررقم هام کی تلهم مامتا خیرات زا زور 5 تلهم فرظ رثکادح ار هرداص یار تسا فظوم رواد ای یرواد تایه .15.5 .ییاهن هدروخ شکچ مقر دصرد 15 لداعم ناموت درایلیم 5 غلبم ات درایلیم 2 زا شیب شورف یارب .12.3
                      .دیامن غلابا نیفرط هب همانراهظا قیرط زا .15.3 .ییاهن هدروخ شکچ مقر دصرد 12 لداعم ناموت درایلیم 5 زا شیب شورف یارب .12.4
       یرواد رقم و هدوب ناریا یملاسا یروهمج نیناوق یرواد طرش و جارح یمومع طیارش رب مکاح یوهام نوناق .15.6  شورف غلبم هب زین هدش تفایرد هیدات ریخات تراسخ غلبم ،رادیرخ یوس زا هیدات ریخات تراسخ تخادرپ تروص رد 12.5
                           .دشاب یم نارهت رهش  ییاهن هدروخ شکچ مقر( زا 12 هدام رد جردنم یاهدصرد ساسا رب رازگ جارح )لمعلا قح( همحزلا قح و ددرگ یم هفاضا
       دادرارق نیا یاضقنا و هلاقا و خاسفنا ،خسف ،لاطبا و هدوب دادرارق زا یلقتسم طرش هدام نیا رد جردنم یرواد طرش .15.7 .دوش یم تخادرپ رازگ جارح هب )هیدات ریخات تراسخ غلبم هولاعب
                           .درادن نآ رد یریثات  غلبم باستحا اب ،)یدصرد تسیب تراسخ روظنم( رادیرخ یوس زا .11.4 دنب رد جردنم تراسخ تخادرپ تروص رد .12.6
                            :مکاح نوناق .16  .ددرگ یم تخادرپ رازگ جارح هب 12 هدام رد جردنم یاهدصرد ساسا رب تراسخ غلبم نآ زا ،شورف نازیم یاج هب تراسخ
       کاخ زا جراخ رد دادرارق رگا یتح ،دشاب یم ناریا یملاسا یروهمج روشک تاررقم و نوناق دادرارق نیا رب مکاح یوهام نوناق :یگنامرحم .13
       یملاسا یروهمج نیناوق ساسا رب دیاب ،دشاب دادرارق نیا اب طبترم هک ییاعدا ای فلاتخا هنوگ ره ،دشاب هدش میظنت ناریا  رد یبتک تروص هب اهنآ بناج زا هک یتروص رد ،جارح رد هدننک تکرش صاخشا یکناب تاعلاطا و یصخش تاعلاطا هیلک
                       .دریگ رارق یگدیسر دروم و ریسفت ناریا  ضرعم رد ناونع چیه هب و دش دهاوخ یرادهگن و ظفح رازگ جارح دزن هنامرحم تروص هب ،دوش تساوخرد مان تبث نامز
                            :روژام سروف .17         :رگم تفرگ دهاوخن رارق ثلاث صاخشا سرتسد رد ای و مومع علاطا
       ،یزوس شتآ ،هلزلز ،لیس دننام یعیبط یایلاب ،هب دودحم هن یلو ،لیبق زا روژام سروف و هبقرتم ریغ ثداوح زورب تروص رد  روتسد عوضوم دح رد ار روبزم تاعلاطا هک دوب دهاوخ فظوم رازگ جارح تروص نآ رد هک ییاضق ماقم روتسد هب )فلا
       تامادقا ،اتدوک ،بلاقنا ،هبقرتم ریغ یسایس ای و یداصتقا تارییغت ،هنیطنرق و یمدناپ ،یمدیپا ،گنج ،شروش ،باصتعا  ،ای ،دهدرارق هطوبرم تاماقم رایتخا رد
       و روژام سروف زا یشان یاه تیدودحم ندش فرطرب نامز ات ،جارح یمومع طیارش یارجا روکذم دراوم لاثما و یتسیرورت  نیا هب جارح یمومع طیارش قبط دوخ قوقح هبلاطم و ینوناق یریگیپ تهج هک ناگدنشورف ای نارادیرخ زا کیره )ب
                   .دمآ دهاوخرد قیلعت تلاح هب یداع تلاح هب طیارش تشگزاب       .دنشاب هتشاد زاین تاعلاطا
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12