104 سعید فلاح‌فر (متولد 1350) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: سعید فلاح‌فر (متولد 1350)
نام اثر : جاده‌ها

امضا:« سعید فلاح فر ۱۳۹۹ ۱/۱» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
196×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
تک نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 38,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جاده‌ها

امضا:« سعید فلاح فر ۱۳۹۹ ۱/۱» (پشت اثر)
چاپ روی بوم
196×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 104 از سعید فلاح‌فر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.