37 علیرضا امتیاز (متولد 1357) ساغر خاکدان (متولد 1366) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا امتیاز (متولد 1357) ساغر خاکدان (متولد 1366)
نام اثر : پیرامون تهی

امضاء: « Sqr.khakdan- A.Emtiaz » (روی بدنه)
فیبرکربن، رزین و استیل
49×117×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
شماره 1 از تعداد 5نسخه + 2 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 1500 - 1000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 140,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : پیرامون تهی

امضاء: « Sqr.khakdan- A.Emtiaz » (روی بدنه)
فیبرکربن، رزین و استیل
49×117×90 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399
شماره 1 از تعداد 5نسخه + 2 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 37 از علیرضا امتیاز - ساغر خاکدان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.