106 پیمان هوشمندزاده (متولد 1348) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: پیمان هوشمندزاده (متولد 1348)
نام اثر : از مجموعه چاقوها

امضاء: «پ ش 5/3» (پایین چپ)
عکاسی دیجیتال
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388
شماره 3 از تعداد 5 نسخه


برآورد قیمت : 90 - 70 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 6,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه چاقوها

امضاء: «پ ش 5/3» (پایین چپ)
عکاسی دیجیتال
100×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1388
شماره 3 از تعداد 5 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 106 از پیمان هوشمندزاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.