108 علیرضا آدم بکان (متولد 1355) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا آدم بکان (متولد 1355)
نام اثر : اَسَر (بدون سر، بی پایان)

امضاء: «آدم بکان 94» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 26,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اَسَر (بدون سر، بی پایان)

امضاء: «آدم بکان 94» (پایین چپ)
ترکیب مواد روی بوم
150×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1394

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 108 از علیرضا آدم¬بکان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.