50 بابک اطمینانی (متولد 1335) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بابک اطمینانی (متولد 1335)
نام اثر : کالبد کیهانی

امضاء: «بابک» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
143×143 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : کالبد کیهانی

امضاء: «بابک» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
143×143 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1385

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 50 از بابک اطمینانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.