10 فرشاد نکومنش (متولد 1353) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشاد نکومنش (متولد 1353)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «فرشاد 99» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
124×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399


برآورد قیمت : 80 - 60 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 70,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 77,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «فرشاد 99» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
124×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1399

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از فرشاد نکومنش به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.