11 زهرا امیریگانه (متولد 1360) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: زهرا امیریگانه (متولد 1360)
نام اثر : گراند هتل، بندر انزلی

امضا: «زهرا امیریگانه-1402» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 70,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 77,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : گراند هتل، بندر انزلی

امضا: «زهرا امیریگانه-1402» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
200×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1402

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 11 از زهرا امیریگانه به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.