13 زهرا قیاسی (متولد 1360) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: زهرا قیاسی (متولد 1360)
نام اثر : هر کجا پنداشت توست دوزخ است و هر کجا تو نیستی بهشت است

امضا: «Zahra Ghyasi 2019» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
220×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 120,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 132,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : هر کجا پنداشت توست دوزخ است و هر کجا تو نیستی بهشت است

امضا: «Zahra Ghyasi 2019» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
220×150 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1398

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 13 از زهرا قیاسی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.