15 سحر صالحی (متولد 1355) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: سحر صالحی (متولد 1355)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « SAHAR SALEHi 2017» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 40,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: « SAHAR SALEHi 2017» (پایین راست)
رنگ روغن روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 15 از سحر صالحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.