96 طاهر شیخ الحکمائی (متولد 1333) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: طاهر شیخ الحکمائی (متولد 1333)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «طاهر شیخ الحکمائی تهران 1395» (روی بدنه)
برنز
11×30×64 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه‌


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «طاهر شیخ الحکمائی تهران 1395» (روی بدنه)
برنز
11×30×64 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه‌

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 96 از طاهر شیخ الحکمائی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.