1 علیرضا اسکندری (متولد 1331) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: علیرضا اسکندری (متولد 1331)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «علیرضا اسکندری 1395» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «علیرضا اسکندری 1395» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
200×80 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 1 از علیرضا اسکندری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.