110 هومن بیات (متولد 1357) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: هومن بیات (متولد 1357)
نام اثر : اورژینال

امضاء: «Hooman. B 2016» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اورژینال

امضاء: «Hooman. B 2016» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
150×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 110 از هومن بیات به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.