28 فرشته یمینی شریف (متولد 1339) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرشته یمینی شریف (متولد 1339)
نام اثر : خودنگاره از کودکی

امضاء: «فرشته یمینی شریف 79» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
100×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1379


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خودنگاره از کودکی

امضاء: «فرشته یمینی شریف 79» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
100×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1379

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 28 از فرشته یمینی شریف به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.