48 عطاالله امیدوار (متولد 1325) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: عطاالله امیدوار (متولد 1325)
نام اثر : 11 سپتامبرها را در جهان نباید فراموش کرد

امضاء: «A Omidvar 2001 1/1» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال
122×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380
تک نسخه


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 32,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : 11 سپتامبرها را در جهان نباید فراموش کرد

امضاء: «A Omidvar 2001 1/1» (پشت اثر)
چاپ دیجیتال
122×183 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1380
تک نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از عطاالله امیدوار به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.