94 اصغر محمدی (1363-1317) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: اصغر محمدی (1363-1317)
نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «A.Mohammady 1967» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی چوب
110×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1346
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از خانواده هنرمند خریداری شده است.


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضاء: «A.Mohammady 1967» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی چوب
110×110 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1346
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از خانواده هنرمند خریداری شده است.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 94 از اصغر محمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.