95 علی نصیر (متولد 1330) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: علی نصیر (متولد 1330)
نام اثر : بدون عنوان

امضا:«Nasir 17» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
195×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 55,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان

امضا:«Nasir 17» (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
195×160 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 95 از علی نصیر به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.