89 ناصر هوشمند وزیری (1398 – 1325) سایر آثار
نوزدهمین حراج تهران حراج بهمن 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: ناصر هوشمند وزیری (1398 – 1325)
نام اثر : جغد و طعمه

امضا: «هوشمند وزیری» روی لوحه
مس
50×65×93 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1369
تک‌نسخه
پیشینه:
این اثر متعلق به مجموعه شخصی خانواده هنرمند می‌باشد.


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 700,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 770,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جغد و طعمه

امضا: «هوشمند وزیری» روی لوحه
مس
50×65×93 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1369
تک‌نسخه
پیشینه:
این اثر متعلق به مجموعه شخصی خانواده هنرمند می‌باشد.

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 89 از ناصر هوشمند وزیری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.