106 قاسم محمدی (متولد 1356) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: قاسم محمدی (متولد 1356)
نام اثر : جزیره دو نفره

امضاء: «Ghasem» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×125 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : جزیره دو نفره

امضاء: «Ghasem» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
150×125 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1391

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 106 از قاسم محمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.