111 سلمان خوشرو (متولد 1362) سایر آثار
شانزدهمین حراج تهران حراج تیر 1401
سایر آثار
  • نام هنرمند: سلمان خوشرو (متولد 1362)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «SK 16» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 1200 - 800 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 120,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «SK 16» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×180 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 111 از سلمان خوشرو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.