16 احمدرضا احمدی (1402 – 1319) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمدرضا احمدی (1402 – 1319)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «احمدرضا احمدی 1401 تهران» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401


برآورد قیمت : 800 - 600 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 300,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «احمدرضا احمدی 1401 تهران» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1401

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 16 از احمدرضا احمدی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.