96 لیلی درخشانی (متولد 1340) سایر آثار
هفدهمین حراج تهران حراج تیر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: لیلی درخشانی (متولد 1340)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «لیلی درخشانی 2021» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 100×100 ، در مجموع 200×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 3000 - 2000 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 650,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «لیلی درخشانی 2021» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
دو‌لته‌ای، هر لت 100×100 ، در مجموع 200×100 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 96 از لیلی درخشانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.