36 حسین قره‌گوزلو (متولد 1325) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: حسین قره‌گوزلو (متولد 1325)
نام اثر : دوپهلو
امضا: «قره‌گوزلو» (زیر بدنه)
چوب
17×12×68 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1352
تک‌نسخه

برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 150,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 165,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : دوپهلو امضا: «قره‌گوزلو» (زیر بدنه) چوب 17×12×68 سانتیمتر تاریخ اثر: 1352 تک‌نسخه
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 36 از حسین قره‌گوزلو به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.