38 احمد منتظری رودبارکی (متولد 1351) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: احمد منتظری رودبارکی (متولد 1351)
نام اثر : بدون‌عنوان
امضا: «امضای هنرمند و 2009 87» (پایین وسط)
خودکار روی بوم
140×140 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1387

برآورد قیمت : 150 - 100 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 100,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 110,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان امضا: «امضای هنرمند و 2009 87» (پایین وسط) خودکار روی بوم 140×140 سانتیمتر تاریخ اثر: 1387
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 38 از احمد منتظری رودبارکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.