48 محمد فاسونکی (متولد 1322) سایر آثار
بیستمین حراج تهران حراج تیر 1403
سایر آثار
  • نام هنرمند: محمد فاسونکی (متولد 1322)
نام اثر : خاتون
امضا: «Fassounaki 1991» (پایین وسط)
ترکیب‌مواد روی بوم
98×149 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1370

برآورد قیمت : 300 - 200 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 500,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 550,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : خاتون امضا: «Fassounaki 1991» (پایین وسط) ترکیب‌مواد روی بوم 98×149 سانتیمتر تاریخ اثر: 1370
شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 48 از محمد فاسونکی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.