101 رکسانا منوچهری (متولد 1353) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: رکسانا منوچهری (متولد 1353)
نام اثر : بدون عنوان از مجموعه ملاقات

نقاشی پشت پرسپکس
دو لته ای، در مجموع 10 ×115×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 70 - 50 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 6,500,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون عنوان از مجموعه ملاقات

نقاشی پشت پرسپکس
دو لته ای، در مجموع 10 ×115×150 سانتی متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 101 از رکسانا منوچهری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.