138 کوروش ادیم (متولد 1350) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: کوروش ادیم (متولد 1350)
نام اثر : از مجموعه يک روياي پاييزي

امضاء: « k.Adim 2010» انگليسي (پايين راست)
چاپ روي بوم
120×80 سانتي متر
تاریخ اثر:1389


برآورد قیمت : 60 - 40 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 3,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه يک روياي پاييزي

امضاء: « k.Adim 2010» انگليسي (پايين راست)
چاپ روي بوم
120×80 سانتي متر
تاریخ اثر:1389

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 138 از کوروش ادیم به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.