139 بیژن صیفوری (متولد 1347) سایر آثار
اولین حراج تهران حراج خرداد 1391
سایر آثار
  • نام هنرمند: بیژن صیفوری (متولد 1347)
نام اثر : تبارِ نهادین، از مجموعه کاستی همگانی

امضاء: «مهر اختصاصی بیژن صیفوری» (وسط اثر) و «بیژن صیفوری و مهر اختصاصی» انگلیسی (پشت اثر)
چاپ آگفا آناپورنا ام.وي، روي بوم مات اچ.پي
140×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1389
شماره 2 از تعداد 1+ 4 نسخه


برآورد قیمت : 100 - 60 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 7,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : تبارِ نهادین، از مجموعه کاستی همگانی

امضاء: «مهر اختصاصی بیژن صیفوری» (وسط اثر) و «بیژن صیفوری و مهر اختصاصی» انگلیسی (پشت اثر)
چاپ آگفا آناپورنا ام.وي، روي بوم مات اچ.پي
140×140 سانتی متر
تاریخ اثر:1389
شماره 2 از تعداد 1+ 4 نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 139 از بیژن صیفوری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.