26 مصطفی دره باغی (1345) سایر آثار
دومین حراج تهران حراج خرداد 1392
سایر آثار
  • نام هنرمند: مصطفی دره باغی (1345)
نام اثر : بافته با روح، گره خورده با قلب

امضاء : «Mostafa» انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
190×190 سانتی متر
تاریخ اثر:1388


برآورد قیمت : 250 - 200 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 20,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بافته با روح، گره خورده با قلب

امضاء : «Mostafa» انگلیسی (پایین وسط)
اکریلیک روی بوم
190×190 سانتی متر
تاریخ اثر:1388

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 26 از مصطفی دره باغی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.