10 رضا عظیمیان (1356) سایر آثار
سومین حراج تهران حراج خرداد 1393
سایر آثار
  • نام هنرمند: رضا عظیمیان (1356)
نام اثر : احساس غیرعادی خوب بودن شماره 1 از مجموعه دانلود

امضاء: «90 ن R.Azimia» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
180×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390


برآورد قیمت : 140 - 100 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 24,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : احساس غیرعادی خوب بودن شماره 1 از مجموعه دانلود

امضاء: «90 ن R.Azimia» (پایین چپ)
رنگ روغن روی بوم
180×150 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1390

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از رضا عظیمیان به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.