37 جهانگیر شهدادی (1322) سایر آثار
چهارمین حراج تهران حراج خرداد 1394
سایر آثار
  • نام هنرمند: جهانگیر شهدادی (1322)
نام اثر : شب معمایی

امضاء: «جهانگیر شهدادی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387


برآورد قیمت : 200 - 150 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 22,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : شب معمایی

امضاء: «جهانگیر شهدادی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
150×100 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1387

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 37 از جهانگیر شهدادی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.