Page 4 - TA16_Site
P. 4

رثا هرامش      ک   رثا هرامش       ر  رثا هرامش      فلا
                   5      لایژ ،بایماک 83       ریما ،دار  46     اضر ،شمارآ
                   78     مارهش ،یمیرک  110      نژیب ،یتفأر  15     اضریلع ،ولناسآ
                   55     دومحم ،یرلاک  101    هدازآ ،تسود قازر  1     اضریلع ،هناتسآ
                   38    سابع ،یمتسرایک  18    نسح ،نیملاا حور 108      یلع ،داحتا
                   60     نسحم ،ینایک  109   یداه ،ریمض نشور  77     رایرهش ،یدمحا
                            گ              ز   114      نژیب ،رگخا
                   32    یضترم ،یزردوگ   72    دمحم ،شکتمحز   97   دوعسمریما ،مج ناوخا
                   63    یفطصم ،یزردوگ   41   نیسحریما ،یناجنز 107     یدبع ،یقبسا
                            ل    71    دومحم ،یدور هدنز 47     نامرآ ،نایناپتسا
                   26     هدیرف ،ییاشلا 33     دوواد ،نایدنز 19     یضترم ،یدسا
                  105     هدیرف ،ییاشلا           س    93    اریمس ،رفردنکسا
                   20     اضر ،یناساول  27     یدهم ،یباحس   3     زاناس ،یزربلا
                             م   102     نویامه ،یمیلس           ب
                   57      نیسح ،رهام   7    دیشمج ،نایتاوامس 31     اضر ،یشخب
                   2   اضرملاغ ،ییورهام           ش             پ
                   21     دیشرف ،یلاقثم  9   نیسح ،یرهاط هاش  48      لایل ،یکوزاپ
                   56    دادرهم ،یلع بحم 28    امیس ،یدارمهاش 116      رصان ،یگنلپ
                   69     دمحا ،روپدمحم  98      یلع ،یرکش   92    نیشفا ،یمشاهریپ
                  106     مساق ،یدمحم   4     یلع ،یزاریش            ت
                   12    لله   ااشام ،یدمحم 88 شوروک ،نارگ هشیش  6    دمحم هنآ ،یراتات
                  113   لله   ا ترصن ،نایملسم        ص    86      هدیش ،یمات
                   59   نیدلا للاج ،یلومشم 82   ناوضر ،هداز قداص  17   یلعدمحم ،هاج یقرت
                   34     داهرف ،یریشم  96     دیعس ،یقداص             ج
                   30      ریما ،دبعم  81     زیبماک ،یربص  85      نمهب ،یللاج
                   99     یدهم ،داژن میقم 52   دماح ،یماحراردص  54    یلعریما ،نایداوج
                   90     دیشرف ،یکلم  25     هسیفن ،یقیدص            چ
                   67     یضترم ،زیمم  115   هرهاط ،یراط یدمص  64      مظاک ،اپیلچ
                   44    اضردمحم ،هزنم            ط    35     دیحو ،ینامچ
                   87      خرف ،یودهم  50    دمحم ،ییابطابط            ح
                   22     هرهش ،نارهم  80  نیدلا لامج ،داژن یسبط 42   مساق ،هداز یجاح
                             ن             ع   76     لاهش ،یبیبح
                   23      میرک ،رصن   79      میرم ،یدباع  68      مارهب ،یفنح
                   73     دمحا ،یهلا رصن 94     لله   ا تردق ،یلقاع 91  ههلا ،یردیح
                   11    نژیب ،فیرش یتمعن 10     کمایس ،یمزع             خ
                   36     داوج ،راهبون 117  داوج ،یناکدرا یدمحمیلع 51    دحاو ،نادکاخ
                  118      نیما ،ینارون           ف    66    شیوآ ،هداز هربخ
                             و   104      دمحم ،یودف  24     اضر ،یدادادخ
                   13   لازیگ ،ییانیس اگراو 16   یداهدمحم ،یودف  49   نیسح ،یدرجورسخ
                   70     یماک .یز .یاو  89     میهاربا ،یجرف 39    ورسخ ،یورسخ
                  103      دمحا ،یلیکو  84   رینم ،ناییامرفنامرف 40    یلع ،یورسخ
                             ه   45      اتیب ،یضایف 119      دمحم ،یلیلخ
                  120    دیمح ،داژن یداه           ق   111    ناملس ،ورشوخ
                   8     ثرمویک ،اپراه  14    رفولین ،داژن یرداق          د
                            ی    75     یدهم ،ولنایدق 74     زورهب ،شراد
                   37    نامرآ ،روپ بوقعی 43     همرکم ،یربنق  58    اضر ،یناشخرد
                   53     رواد ،یفسوی  61     روصنم ،زیردنق 100    اضر ،یناشخرد
                   29     لداع ،یسنوی  95     روصنم ،زیردنق 112    زیبماک ،شخب مرد
                                              62    یضترم ،یغاب هرد
                                              65     یفطصم ،یتشد
   1   2   3   4   5   6   7   8   9