77 فرامرز خانی (متولد 1360) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرامرز خانی (متولد 1360)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «فرامرز خانی 1400» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
140×225 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 50,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضاء: «فرامرز خانی 1400» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
140×225 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 77 از فرامرز خانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.