82 فرامرز خانی (متولد 1360) سایر آثار
هجدهمین حراج تهران حراج آذر 1402
سایر آثار
  • نام هنرمند: فرامرز خانی (متولد 1360)
نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «خانی 97» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
160×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397


برآورد قیمت : 120 - 80 میلیون تومان

رقم برنده مزایده: 90,000,000 تومان

رقم نهایی فروش: 99,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : بدون‌عنوان

امضا: «خانی 97» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
160×200 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1397

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 82 از فرامرز خانی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.