92 عباس شهسوار (متولد 1362) و مریم آیین (متولد 1364) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: عباس شهسوار (متولد 1362) و مریم آیین (متولد 1364)
نام اثر : منطق‌الطیر

امضاء: «عباس آیین 2021» (پایین راست)
گواش و اکریلیک روی پارچه چسبانده شده روی فیبر
124×154 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400


برآورد قیمت : 900 - 700 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 220,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : منطق‌الطیر

امضاء: «عباس آیین 2021» (پایین راست)
گواش و اکریلیک روی پارچه چسبانده شده روی فیبر
124×154 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1400

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 92 از عباس شهسوار و مریم آیین به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.