93 حامد صحیحی (متولد 1359) سایر آثار
چهاردهمین حراج تهران حراج مرداد 1400
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد صحیحی (متولد 1359)
نام اثر : از مجموعه محدوده امن

امضاء: «Sahihi 2017» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
199×129 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 85,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه محدوده امن

امضاء: «Sahihi 2017» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
199×129 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 93 از حامد صحیحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.