10 حامد صحیحی (متولد 1359) سایر آثار
دهمین حراج تهران حراج دی 1397
سایر آثار
  • نام هنرمند: حامد صحیحی (متولد 1359)
نام اثر : از مجموعه محدوده امن

امضاء: «Sahihi 2017» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
200×129 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396


برآورد قیمت : 350 - 250 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 36,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : از مجموعه محدوده امن

امضاء: «Sahihi 2017» (پشت اثر)
اکریلیک روی بوم
200×129 سانتیمتر
تاریخ اثر: 1396

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 10 از حامد صحیحی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.