113 بابک روشنی‌نژاد (متولد 1356) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: بابک روشنی‌نژاد (متولد 1356)
نام اثر : به چپ چپ شماره 2 از مجموعه پرسونا

امضاء: «92 * امضای هنرمند» (پایین)
رنگ‌روغن روی بوم
180×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 30,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : به چپ چپ شماره 2 از مجموعه پرسونا

امضاء: «92 * امضای هنرمند» (پایین)
رنگ‌روغن روی بوم
180×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1392

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 113 از بابک روشنی‌نژاد به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.