23 رکنی حائری زاده (متولد 1357) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: رکنی حائری زاده (متولد 1357)
نام اثر :

امضاء: «رکن الدین Rokni haeri 2007 1386» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386


برآورد قیمت : 700 - 500 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «رکن الدین Rokni haeri 2007 1386» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×200 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1386

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 23 از رکنی حائری زاده به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.