40 کامبیز شریف (متولد 1357) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز شریف (متولد 1357)
نام اثر : سکوت

امضاء: «شریف 2014 1/1» (روی اثر)
برنز
50×80×220 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر : سکوت

امضاء: «شریف 2014 1/1» (روی اثر)
برنز
50×80×220 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
تک‌نسخه

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 40 از کامبیز شریف به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.