56 کامبیز شریف (متولد 1357) سایر آثار
هشتمین حراج تهران حراج دی 1396
سایر آثار
  • نام هنرمند: کامبیز شریف (متولد 1357)
نام اثر : اسلحه صلح

امضاء: «شریف A.P» (روی اثر)
برنز و پلاستیک
40×74×50 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
‌نسخه هنرمند از تعداد 4 نسخه+ 1 نسخه هنرمند


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

رقم نهایی فروش: 34,000,000 تومان

اطلاعات اثر

نام اثر : اسلحه صلح

امضاء: «شریف A.P» (روی اثر)
برنز و پلاستیک
40×74×50 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395
‌نسخه هنرمند از تعداد 4 نسخه+ 1 نسخه هنرمند

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 56 از کامبیز شریف به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.