5 مهرداد صدری (متولد 1323) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: مهرداد صدری (متولد 1323)
نام اثر :

امضاء: «SADRI 2016» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×132 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395


برآورد قیمت : 400 - 300 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «SADRI 2016» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
200×132 سانتی‌متر
تاریخ اثر: 1395

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 5 از مهرداد صدری به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.