57 ایران درودی (متولد 1315) سایر آثار
ششمین حراج تهران حراج دی 1395
سایر آثار
  • نام هنرمند: ایران درودی (متولد 1315)
نام اثر :

امضاء: «I.DARROUDi» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
120×88 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 40


برآورد قیمت : 1,500 - 1,000 میلیون ریال

اطلاعات اثر

نام اثر :

امضاء: «I.DARROUDi» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
120×88 سانتی‌متر
تاریخ اثر: دهه 40

شما در حال ثبت پیشنهاد خرید اثر شماره 57 از ایران درودی به مبلغ هستید آیا پیشنهاد خود را تایید میکنید؟
توجه: کلیک روی گزینه بله به منزله قبول قوانین و مقررات است.